Billardzeitungen

Mitteilungsblatt des DBSV der DDR

1955

September 1955

Oktober 1955

November-Dezember 1955

1956

Januar 1956

Februar 1956

März 1956

April 1956

Mai 1956

Juni 1956

Juli 1956

Augusat 1956

September 1956

Oktober 1956

November 1956

Dezember 1956

1957

Januar 1957

Februar 1957

März 1957

April 1957

Mai 1957

Juni 1957

Juli 1957

August 1957

September 1957

Oktober 1957

November 1957

Dezember 1957

1958

Januar-Februar 1958

März 1958

April 1958

Mai 1958

Juni 1958

Juli 1958

August 1958

September 1958

Oktober 1958

November 1958

Dezember 1958

1959

Januar 1959

Februar 1959

März 1959

April 1959

Mai 1959

Juni 1959

Juli 1959

August 1959

September 1959

Oktober 1959

November 1959

Dezember 1959

1960

Januar 1960

Februar 1960

März 1960

April 1960 fehlt leider

Mai 1960

Juni 1960

Juli 1960

August 1960

September 1960

Oktober 1960

November 1960

Dezember 1960

1961

Januar 1961

Februar 1961

März 1961

April 1961 fehlt leider

Mai 1961 fehlt leider

Juni 1961

Juli 1961

August 1961

September 1961

Oktober 1961

November 1961

Dezember 1961

1962

Januar 1962

Februar 1962

März 1962

April 1962

Mai 1962

Juni 1962

Juli 1962

August 1962

September 1962

Oktober 1962

November 1962

Dezember 1962

1963

Januar 1963

Februar 1963

März-April 1963

Mai 1963

Juni 1963

Juli 1963

August 1963

September 1963

Oktober-November 1963

Dezember 1963

1964

Januar-Februar 1964

März 1964

April 1964

Mai 1964

Juni 1964 fehlt leider

Juli-August 1964

September-Oktober 1964

November-Dezember 1964

1965

Januar 1965

Februar 1965

März 1965

April 1965

Mai 1965

Juni 1965

Juli 1965

August 1965

September-Oktober 1965

November-Dezember 1965

1966

Januar-Februar 1966

März 1965

April 1966

Mai 1966

Juni 1966

Juli 1966

August-September 1966

Oktober 1966

November 1966

Dezember 1966

Sondernummer

1967

Januar 1967

Februar 1967

März 1967

April 1967

Mai 1967

Juni 1967

Juli 1967

August 1967

September 1967

Oktober 1967

November 1967

Dezember 1967

1968

Januar 1968

Februar 1968

März 1968

April 1968

Mai 1968

Juni 1968

Juli 1968

August 1968

September 1968

Oktober 1968

November 1968

Dezember 1968

1969

Januar 1969

Februar 1969

März 1969

April 1969

Mai 1969

Juni 1969

Juli-August 1969

September 1969 fehlt leider

Oktober 1969 fehlt leider

November 1969 fehlt leider

Dezember 1969

1970

Januar 1970

Februar 1970

März 1970

April 1970

Mai 1970

Juni 1970

Juli 1970

August 1970

September 1970

Oktober 1970

November 1970

Dezember 1970

1971

Januar-Februar 1971

März 1971

April 1971

Mai 1971

Juni 1971

Juli 1971

August 1971

September 1971

Oktober 1971

November 19971

Dezember 1971

1972

Januar 1972

Februar 1972

März 1972

April 1972

Mai 1972

Juni-Juli 1972

August 1972

September 1972

Oktober 1972

November-Dezember 1972

1973

Januar 1973

Februar 1973

März 1973

April 1973

Mai 1973

Juni 1973

Juli 1973

August-September 1973

Oktober 1973

November 1973

Dezember 1973

1974

Januar 1974

Februar-März 1974

April 1974

Mai 1974

Juni 1974

Juli 1974

August 1974

September 1974

Oktober 1974

November 1974

Dezember 1974

1975

Januar 1975

Februar 1975

März 1975

April 1975

Mai 1975

Juni 1975

Juli 1975

August-September 1975

Oktober 1975

November 1975

Dezember 1975

1976

Januar-Februar 1976

März 1976

April 1976

Mai 1976

Juni 1976

Juli 1976

August-September 1976

Oktober 1976 fehlt leider

November 1976

Dezember 1976

1977

Januar-Februar 1977

März 1977

April 1977

Mai-Juni 1977

Juli 1977

August-September 1977

Oktober 1977

November 1977

Dezember 1977

1978

Januar-Februar 1978

März 1978

April 1978

Mai 1978

Juni 1978

Juli-August 1978

September 1978

Oktober 1978

November 1978

Dezember 1978

1979

Januar-Februar 1979

März 1979

April 1979

Mai-Juni 1979

Juli 1979

August 1979

September 1979

Oktober 1979

November 1979

Dezember 1979

1980

Januar 1980

Februar-März 1980

April 1980

Mai 1980

Juni 1980

Juli-August 1980

September 1980

Oktober 1980

November 1980

Dezember 1980

1981

Januar-Februar 1981

März 1981

April 1981

Mai 1981

Juni 1981

Juli-August 1981

September 1981

Oktober 1981

November 1981

Dezember 1981

1982

Januar-Februar 1982

März 1982

April 1982

Mai 1982

Juni 1982

Juli 1982

August-September 1982

Oktober 1982

November 1982

Dezember 1982

1983

Januar-Februar 1983

März 1983

April 1983

Mai 1983

Juni 1983

Juli-August 1983

September 1983

Oktober 1983

November 1983

Dezember 1983

1984

Januar-Februar 1984

März 1984

April 1984

Mai 1984

Juni 1984

Juli-August 1984

September 1984

Oktober 1984

November 1984

Dezember 1984

1985

Januar-Februar 1985

März 1984

April 1984

Mai 1985

Juni 1985

Juli-August 1985

September 1985

Oktober 1985

November 1985

Dezember 1985

 

1986

Januar-Februar 1986

März 1986

April 1986

Mai 1986

Juni 1986

Juli-August 1986

September 1986

Oktober 1986

November 1986

Dezember 1986

1987

Januar-Februar 1987

März 1987

April 1987

Mai 1987

Juni 1987

Juli-August 1987

September-Oktober 1987

November 1987

Dezember 1987

1988

Januar-Februar 1988

März 1988

April 1988

Mai 1988

Juni 1988

Juli 1988

August-September 1988

Oktober 1988

November 1988

Dezember 1988

1989

Januar-Februar 1989

März 1989

April 1989

Mai 1989

Juni 1989

Juli-August 1989

September 1989

Oktober 1989

November 1989

Dezember 1989

 

1990

Januar-Februar 1990

März 1990

April 1990

Mai 1990

Juni 1990

Juli-August 1990

September 1990

Oktober 1990

November-Dezember 1990